Tuesday, 05/07/2022 - 22:57|
"Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" "Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng" "Lắng nghe trẻ em băng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động" " "Hãy đội mũ bào hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe máy" "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta" "Toàn Đảng, toàn dân toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ độ 3, mức độ 4 của tỉnh Bắc Giang

Ngày 09/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định 645/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang (địa chỉ http://dichvucong.bacgiang.gov.vn), gồm 1.380 dịch vụ (mức độ 3: 513 dịch vụ, mức độ 4: 877 dịch vụ), cụ thể:

1. Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh thực hiện: 1.128 dịch vụ (mức độ 3: 399 dịch vụ, mức độ 4: 729 dịch vụ).

2. Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện thực hiện: 183 dịch vụ (mức độ 3: 62 dịch vụ, mức độ 4: 121 dịch vụ).

3. Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã thực hiện: 79 dịch vụ (mức độ 3: 52 dịch vụ, mức độ 4: 27 dịch vụ).

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

TT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ thực hiện
(Đã phát sinh hồ sơ)

Mức độ thực hiện
(Chưa phát sinh hồ sơ)

Mức độ 3

Mức độ 4

Mức độ 3

Mức độ 4

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

0

8

0

25

1

1

Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

 

x

 

 

2

2

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

 

 

 

x

3

3

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 

x

 

 

4

4

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 

 

 

x

5

5

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

 

 

 

x

6

6

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

 

 

x

7

7

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

 

 

 

x

8

8

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 

 

 

x

9

9

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

 

 

x

10

10

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

 

 

 

x

11

11

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

 

x

12

12

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

x

 

 

13

13

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

 

 

 

x

14

14

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

 

 

 

x

15

15

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

 

 

 

x

16

16

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

 

 

 

x

17

17

Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

 

 

 

x

18

18

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

 

 

x

19

19

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

 

x

20

20

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 

 

 

x

21

21

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

 

 

 

x

22

22

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

 

 

 

x

23

23

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

 

 

 

x

24

24

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

 

x

 

 

25

25

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

 

x

26

26

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 

 

 

x

27

27

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 

 

 

x

28

28

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 

x

 

 

29

29

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

 

 

 

x

30

30

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

 

 

 

x

31

31

Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

 

x

 

 

32

32

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

x

 

 

33

33

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

x

 

 

II. Lĩnh vực Công thương

0

10

0

4

34

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

x

 

 

35

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

 

x

36

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

x

 

 

37

4

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

x

 

 

38

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

 

 

 

x

39

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

 

x

 

 

40

7

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

x

 

 

41

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

 

x

42

9

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

x

 

 

43

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

x

 

 

44

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

x

 

 

45

12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

 

 

x

46

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do UBND cấp huyện thực hiện

 

x

 

 

47

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do UBND cấp huyện thực hiện

 

x

 

 

III. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

2

0

0

4

48

1

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện

 

 

 

x

49

2

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

 

 

50

3

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

x

51

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

x

52

5

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

 

 

 

x

53

6

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

x

 

 

 

IV. Lĩnh vực Giao thông vận tải

0

0

14

0

54

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

 

 

x

 

55

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

 

 

x

 

56

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

 

x

 

57

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

 

x

 

58

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

 

x

 

59

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

 

x

 

60

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

 

x

 

61

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất, hỏng

 

 

x

 

62

9

Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

 

x

 

63

10

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

 

 

x

 

64

11

Cấp phép thi công công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

 

 

x

 

65

12

Chấp thuận điểm đấu nối đường nhánh vào đường huyện đang khai thác

 

 

x

 

66

13

Gia hạn Giấy phép thi công công trình thiết yếu, thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

 

 

x

 

67

14

Chấp thuận sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vì mục đích giao thông (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

 

x

 

V. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

0

20

0

1

68

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

x

 

 

69

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

x

 

 

70

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

x

 

 

71

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

x

 

 

72

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

x

 

 

73

6

Đăng ký thành lập hợp tác xã

 

x

 

 

74

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

75

8

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

x

 

 

76

9

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

77

10

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

x

 

 

78

11

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

x

 

 

79

12

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

x

 

 

80

13

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

x

 

 

81

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

 

x

 

 

82

15

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

 

x

 

 

83

16

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

x

 

 

84

17

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

 

 

x

85

18

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

86

19

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

87

20

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

x

 

 

88

21

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

x

 

 

VI. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0

0

0

14

89

1

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh hoặc thẩm định (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

 

 

 

x

90

2

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

 

 

 

x

91

3

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

 

 

 

x

92

4

Hỗ trợ dự án liên kết 

 

 

 

x

93

5

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 

 

 

 

x

94

6

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

 

 

 

x

95

7

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

 

 

 

x

96

8

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản ( trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

 

 

 

x

97

9

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản ( trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP)

 

 

 

x

98

10

Thẩm định, phê duyệt , điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

 

 

 

x

99

11

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

 

 

 

x

100

12

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên)

 

 

 

x

101

13

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên)

 

 

 

x

102

14

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp

 

 

 

x

VII. Lĩnh vực Nội vụ

14

0

0

0

103

1

Công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã

x

 

 

 

104

2

Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong địa giới hành chính cấp xã

x

 

 

 

105

3

Báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

x

 

 

 

106

4

Đổi tên hội

x

 

 

 

107

5

Tự giải thể hội

x

 

 

 

108

6

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

x

 

 

 

109

7

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

x

 

 

 

110

8

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

x

 

 

 

111

9

Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

x

 

 

 

112

10

Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

x

 

 

 

113

11

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

x

 

 

 

114

12

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

x

 

 

 

115

13

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

x

 

 

 

116

14

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện cho gia đình

x

 

 

 

IIX. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

0

1

0

5

117

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

x

 

 

118

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

 

x

119

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

 

x

120

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

 

x

121

5

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

 

 

x

122

6

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

 

 

x

IX. Lĩnh vực Tài chính

0

0

0

9

123

1

Mua quyển hóa đơn

 

 

 

x

124

2

Mua hóa đơn lẻ

 

 

 

x

125

3

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư 

 

 

 

x

126

4

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

 

 

x

127

5

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.

 

 

 

x

128

6

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

 

 

 

x

129

7

Quyết định điều chuyển tài sản công

 

 

 

x

130

8

Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại

 

 

 

x

131

9

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

 

 

 

x

X. Lĩnh vực Tư pháp

21

6

0

2

132

1

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

133

2

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam

x

 

 

 

134

3

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

135

4

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

136

5

Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

137

6

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

138

7

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

139

8

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước

x

 

 

 

140

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh, giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử )

 

 

 

x

141

10

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài

 

x

 

 

142

11

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

 

x

 

 

143

12

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

144

13

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

145

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

146

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

147

16

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

x

 

 

 

148

17

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

x

 

 

149

18

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

x

 

 

150

19

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

x

 

 

151

20

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

x

 

 

 

152

21

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

x

 

 

 

153

22

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

x

 

 

 

154

23

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

x

 

 

155

24

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

x

 

 

 

156

25

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

x

 

 

 

157

26

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

x

 

 

 

158

27

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

x

 

 

 

159

28

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

x

 

 

 

160

29

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

 

 

 

x

XI. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

0

0

0

161

1

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

x

 

 

 

162

2

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

x

 

 

 

163

3

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

x

 

 

 

164

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

x

 

 

 

165

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

x

 

 

 

166

6

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

x

 

 

 

XII. Lĩnh vực Xây dựng

2

1

0

0

167

1

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

x

 

 

 

168

2

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

x

 

 

 

169

3

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

 

x

 

 

XIII. Lĩnh vực Y tế

1

0

0

0

170

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố

x

 

 

 

XIV. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

2

11

0

0

171

1

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

 

x

 

 

172

2

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

x

 

 

 

173

3

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

 

x

 

 

174

4

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

x

 

 

 

 

- Đối với trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn diện tích ghi trong giấy chứng nhận đã cấp

 

 

 

 

175

5

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

 

x

 

 

176

6

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp Luật Đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

x

 

 

 

177

7

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

x

 

 

 

 

- Đối với trường hợp người đang sử dụng đất đề nghị Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

- Đối với trường hợp cấp GCN QSD đất cho người trúng đấu giá

 

 

 

 

178

8

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

x

 

 

179

9

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

x

 

 

180

10

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

 

x

 

 

181

11

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 

x

 

 

 

 

- Chỉnh lý giấy chứng nhận

 

 

 

 

 

 

- Cấp mới giấy chứng nhận

 

 

 

 

182

12

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

 

x

 

 

183

13

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

 

x

 

 

 

 

Tổng cộng:

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang (địa chỉ http://dichvucong.bacgiang.gov.vn), gồm 1.380 dịch vụ (mức độ 3: 513 dịch vụ, mức độ 4: 877 dịch vụ), cụ thể:

1. Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh thực hiện: 1.128 dịch vụ (mức độ 3: 399 dịch vụ, mức độ 4: 729 dịch vụ).

2. Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện thực hiện: 183 dịch vụ (mức độ 3: 62 dịch vụ, mức độ 4: 121 dịch vụ).

3. Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã thực hiện: 79 dịch vụ (mức độ 3: 52 dịch vụ, mức độ 4: 27 dịch vụ).

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

TT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ thực hiện
(Đã phát sinh hồ sơ)

Mức độ thực hiện
(Chưa phát sinh hồ sơ)

Mức độ 3

Mức độ 4

Mức độ 3

Mức độ 4

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

0

8

0

25

1

1

Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

 

x

 

 

2

2

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

 

 

 

x

3

3

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 

x

 

 

4

4

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 

 

 

x

5

5

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

 

 

 

x

6

6

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

 

 

x

7

7

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

 

 

 

x

8

8

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 

 

 

x

9

9

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

 

 

x

10

10

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

 

 

 

x

11

11

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

 

x

12

12

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

x

 

 

13

13

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

 

 

 

x

14

14

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

 

 

 

x

15

15

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

 

 

 

x

16

16

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

 

 

 

x

17

17

Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

 

 

 

x

18

18

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

 

 

x

19

19

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

 

x

20

20

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 

 

 

x

21

21

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

 

 

 

x

22

22

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

 

 

 

x

23

23

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

 

 

 

x

24

24

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

 

x

 

 

25

25

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

 

x

26

26

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 

 

 

x

27

27

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 

 

 

x

28

28

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 

x

 

 

29

29

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

 

 

 

x

30

30

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

 

 

 

x

31

31

Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

 

x

 

 

32

32

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

x

 

 

33

33

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

x

 

 

II. Lĩnh vực Công thương

0

10

0

4

34

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

x

 

 

35

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

 

x

36

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

x

 

 

37

4

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

x

 

 

38

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

 

 

 

x

39

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

 

x

 

 

40

7

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

x

 

 

41

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

 

x

42

9

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

x

 

 

43

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

x

 

 

44

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

x

 

 

45

12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

 

 

x

46

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do UBND cấp huyện thực hiện

 

x

 

 

47

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do UBND cấp huyện thực hiện

 

x

 

 

III. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

2

0

0

4

48

1

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện

 

 

 

x

49

2

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

 

 

50

3

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

x

51

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

x

52

5

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

 

 

 

x

53

6

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

x

 

 

 

IV. Lĩnh vực Giao thông vận tải

0

0

14

0

54

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

 

 

x

 

55

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

 

 

x

 

56

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

 

x

 

57

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

 

x

 

58

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

 

x

 

59

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

 

x

 

60

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

 

x

 

61

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất, hỏng

 

 

x

 

62

9

Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

 

x

 

63

10

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

 

 

x

 

64

11

Cấp phép thi công công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

 

 

x

 

65

12

Chấp thuận điểm đấu nối đường nhánh vào đường huyện đang khai thác

 

 

x

 

66

13

Gia hạn Giấy phép thi công công trình thiết yếu, thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

 

 

x

 

67

14

Chấp thuận sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vì mục đích giao thông (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

 

x

 

V. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

0

20

0

1

68

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

x

 

 

69

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

x

 

 

70

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

x

 

 

71

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

x

 

 

72

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

x

 

 

73

6

Đăng ký thành lập hợp tác xã

 

x

 

 

74

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

75

8

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

x

 

 

76

9

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

77

10

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

x

 

 

78

11

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

x

 

 

79

12

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

x

 

 

80

13

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

x

 

 

81

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

 

x

 

 

82

15

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

 

x

 

 

83

16

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

x

 

 

84

17

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

 

 

x

85

18

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

86

19

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

x

 

 

87

20

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

x

 

 

88

21

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

x

 

 

VI. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0

0

0

14

89

1

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh hoặc thẩm định (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

 

 

 

x

90

2

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

 

 

 

x

91

3

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

 

 

 

x

92

4

Hỗ trợ dự án liên kết 

 

 

 

x

93

5

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 

 

 

 

x

94

6

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

 

 

 

x

95

7

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

 

 

 

x

96

8

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản ( trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

 

 

 

x

97

9

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản ( trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP)

 

 

 

x

98

10

Thẩm định, phê duyệt , điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

 

 

 

x

99

11

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

 

 

 

x

100

12

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên)

 

 

 

x

101

13

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên)

 

 

 

x

102

14

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp

 

 

 

x

VII. Lĩnh vực Nội vụ

14

0

0

0

103

1

Công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã

x

 

 

 

104

2

Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong địa giới hành chính cấp xã

x

 

 

 

105

3

Báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

x

 

 

 

106

4

Đổi tên hội

x

 

 

 

107

5

Tự giải thể hội

x

 

 

 

108

6

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

x

 

 

 

109

7

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

x

 

 

 

110

8

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

x

 

 

 

111

9

Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

x

 

 

 

112

10

Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

x

 

 

 

113

11

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

x

 

 

 

114

12

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

x

 

 

 

115

13

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

x

 

 

 

116

14

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện cho gia đình

x

 

 

 

IIX. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

0

1

0

5

117

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

x

 

 

118

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

 

x

119

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

 

x

120

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

 

x

121

5

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

 

 

x

122

6

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

 

 

x

IX. Lĩnh vực Tài chính

0

0

0

9

123

1

Mua quyển hóa đơn

 

 

 

x

124

2

Mua hóa đơn lẻ

 

 

 

x

125

3

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư 

 

 

 

x

126

4

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

 

 

x

127

5

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.

 

 

 

x

128

6

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

 

 

 

x

129

7

Quyết định điều chuyển tài sản công

 

 

 

x

130

8

Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại

 

 

 

x

131

9

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

 

 

 

x

X. Lĩnh vực Tư pháp

21

6

0

2

132

1

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

133

2

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam

x

 

 

 

134

3

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

x

 

 

 

135

4

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

x